Regulamin

Regulamin sklepu internetowego http://ewaburzynska.pl

 

1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://ewaburzynska.pl/regulamin,
 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://ewaburzynska.pl,
 5. Sprzedawca Ewa Burzyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Burzyńska z siedzibą w Sochaczewie NIP 5222843581 REGON 367799094.

2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci e-booków oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych
  przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
  6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
  7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są
  natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za
  pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
  środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania
  Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub
  przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@ewaburzynska.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4 Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim
  dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest
  podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia
  następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia
  jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie
  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze
  Sprzedawcą.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki
  płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia.
  Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie
  zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu
  zamówienia.
 3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać
  zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych w przypadku e-booków, kursów online i innych produktów elektronicznych.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi
  odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega
  sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich
  poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub
  poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu
  przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości
  podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez
  Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
  prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości
  i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

5 Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne przelewy24.pl, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez
  następującego operatora płatności: DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,
  NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
 3. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa,
  Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

6 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book itp. następuje
  poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia
  wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego
  produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte
  przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

7 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty
  elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują

  2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej,
  mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

8 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy
  bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o
  dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie
  treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
  rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją
  uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o
  odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane
  pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
  informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od
  umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma
  wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
  określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
  oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również
  pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia
  doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu
  którego reklamacja została złożona.

10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika
  oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za
  pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies
  znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://ewaburzynska.pl/polityka-prywatnosci

11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
  zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone
  przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
   rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
   wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
   między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub
   organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
  http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
  konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub
  umowy o świadczenie usług.

12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz
  do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w
  szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą
  rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce
  wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje
  zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu
  rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów
  zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.09.2019.